Nowe prawo budowlane - oraz definicji geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych systematyzacja pojęć przedmiotowe peryfraza tematu w sposób klarowny i głęboki wyjaśni podstawy także cele wprowadzonych przemian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne także ich działanie na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej. Powyższe przemiany wchodzą w życie 1 sierpnia 2020r. Ustawodawca zdecydował się na zmianę przedmiotowej ustawy głównie wskutek obowiązek ustanowienia kierownika prac geodezyjnych w przypadku wykonywania każdej z prac geodezyjnych na wzrastający problem nadmiernych ograniczeń (w tym biurokratycznych) występujących w procesie prowadzenia prac geodezyjnych i kartograficznych związanych m.in. ze zgłaszaniem prac geodezyjnych i kartograficznych, udostępnianiem materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, opłatami za przedmiotowe udostępnianie, przekazywaniem wyników prac geodezyjnych i kartograficznych także ich weryfikacją. Dodatkowo zmieniona ustawa przewiduje przemiany w obszarze procedury uzyskiwania upełnomocnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii. Powstały tak jak regulacje przyspieszające proces inwestycyjny poprzez wprowadzenie podstaw prawnych umożliwiających udostępnianie dokumentów planistycznych z wykorzystaniem technik geinformacyjnych. Do tej pory bowiem nie istniały cyfrowe dane przestrzenne, jakie w sposób jednolity, precyzyjny i wiarygodny prezentowałyby informacje o istniejącym pokryciu planistycznym w skali kraju. Część jednostek samorządu terytorialnego udostępniała te dane na lokalnych lub regionalnych geoportalach, inne wyłącznie w ramach Biuletynu Informacji Publicznej, a nie zawsze dotychczasowy to informacje kompletne. Proces inwestycyjny jest spowolniony po największej części ze względu na utrudniony wejście do informacji o planowanym zagospodarowaniu przestrzennym, wobec czego ustawodawca podjął długo wyczekiwane zmiany.