foto

Upadłość i jaki jest nowy kształt upadłości konsumenckiej

Upadłość i jaki jest nowy kształt upadłości konsumenckiej umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w zanim w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy jak wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. również nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia odpowiedzi.

Zobacz więcej ...

foto

Nowe prawo budowlane oraz definicji geodezyjnej

Nowe prawo budowlane - oraz definicji geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych systematyzacja pojęć przedmiotowe peryfraza tematu w sposób klarowny i głęboki wyjaśni podstawy także cele wprowadzonych przemian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne także ich działanie na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej. Powyższe przemiany wchodzą w życie.

Zobacz więcej ...

foto

Omówienie uwarunkowań funkcjonowania inwestycji

Omówienie uwarunkowań funkcjonowania inwestycji opartych o podnajem w kontekście zakazu świadczenia usług hotelarskich. skierowane jest do wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania najmem lokali mieszkalnych i usługowych, osób profesjonalnie zajmujących się sektorem nieruchomości zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, właścicieli lokali mieszkalnych na wynajem dodatkowo wszystkich, którzy pragneliby zapoczątkować karierę zawodową w obszarze.

Zobacz więcej ...

foto

Nowelizacja KSH kodeks spółek handlowych co to jest

Nowelizacja KSH kodeks spółek handlowych co to jest ustawa przewiduje kary za niedochowanie obowiązków: za nieobecność wezwań do zwrotu dokumentacji z akcji, a także za nieobecność prowadzenia rejestru akcjonariuszy innymi słowy nierejestrowania akcji w KDPW członkom zarządu grozi kara grzywny do 20 tys. zł. Członkowie zarządu podlegają zarówno grzywnie,.

Zobacz więcej ...

foto

Prawo restrukturyzacyjne procedura

Prawo restrukturyzacyjne - procedura układowe konsumenta; sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne układy wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz stosunki wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym i zarządcą (szanse, korzyści, ryzyka). 24 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe także niektórych innych.

Zobacz więcej ...

foto

Narzędzia i urządzenia wymagane

Narzędzia i urządzenia wymagane do zapewnienia zgodności z przepisami o elektronizacji zamówień publicznych obowiązkowe i nowe Prawo zamówień publicznych - istotne przemiany w zakresie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania, oceny podmiotowej wykonawców, składania ofert, umów dodatkowo trybów. 14 października 2019 r. Prezydent RP podpisał nowe.

Zobacz więcej ...

foto

Prawo rodzinne arslege i pokrewieństwo

Prawo rodzinne arslege i pokrewieństwo i powinowactwo (pochodzenie dziecka, układy wśród rodzicami a dziećmi, przysposobienie) do art. 617–127 KRO oraz zgrupowanych z nimi regulacji KPC to skrupulatny sposób omawiająca problematykę pokrewieństwa i powinowactwa uregulowaną w tytule II Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Prawo rodzinne i opiekuńcze stanowi ogromnie specyficzny dział prawa cywilnego. Jest to zestaw norm prawnych regulujących.

Zobacz więcej ...

foto

art 5 ust 5 ustawy o ochronie osób i mienia

art 5 ust 5 ustawy o ochronie osób i mienia i Przesłanki procesowe w procesie karnym. Kompleksowe opracowanie problematyki postępowania odwoławczego w sprawach karnych w ujęciu praktycznym. Szczególny napór położono na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i wymogów odnośnie do jego treści. Dotyczy to zwłaszcza aspektu zaskarżenia także zarzutów i wniosków odwoławczych. Obszernie i wnikliwie omówiono tzw. względne przyczyny odwoławcze.

Zobacz więcej ...

foto

Gospodarka odpadami BDO 2020 metody obliczania

Gospodarka odpadami BDO 2020 metody obliczania opłaty dla instalacji spalania paliw (kotłów grzewczych) - stawki opłat dla ryczałtu oznacza to wskaźniki KOBIZE Nowelizacja Ustawy o odpadach wprowadziła obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w formie elektronicznej - w module ewidencyjnym Bazy Danych o Odpadach.

Zobacz więcej ...

foto

Gmina i Status prawny i zadania i zadania

Gmina i Status prawny i zadania i zadania przewodniczących komisji i radnych wiedzy w zakresie organizacji i zarządzania sesjami rady miasta a również poszczególnych funkcji i upoważnień w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego, będącego wynikiem prawidłowej współpracy pomiędzy organem stanowiącym i wykonawczym. Wypracowanie uchwała rady gminy jako akt prawa miejscowego prawidłowych zasad działania.

Zobacz więcej ...