finanse publiczne dane statystyczne

Meritum z podatków rocznie adresowane jest do pracowników biur księgowo-rachunkowych, pracowników działów prawnych, doradców podatkowych oraz radców prawnych. W jednej lekturze znajdziesz pożyteczne informacje odnośnie do polskiego prawa podatkowego: od powstania zobowiązania podatkowego poprzez postępowanie podatkowe, kontrolę podatkową, sądowoadministracyjną kontrolę decyzji podatkowych, aż po odpowiedzialność karną skarbową. Atutem Meritum Podatki jest poradnikowe ujęcie prezentowanej tematyki. Zastosowany w opracowaniu przystępny język, pozbawiony żargonu prawniczego pozwala na korzystanie z publikacji także osobom zajmującym się sprawami podatkowymi, jakie lecz nie posiadają wykształcenia prawniczego. W Meritum znajdą Państwo odpowiedzi na pytania: - W który sposób realizowany jest obowiązek przekazywania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ewidencji Vat za okresy miesięczne - w formie tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) od stycznia r.?- Jak przebiega ewidencja VAT - przekazywana w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) (dokładny opis procedury, struktury pliku także definicji poszczególnych grup podatników)?- Jakie są normy dotyczące udzielania pełnomocnictwa ogólnego i sposobu jego zgłaszania w postępowaniu podatkowym?- Jakie konsekwencje na rzecz podatników ma wprowadzenie klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania?- Jak zmieniły się normy odliczania podatku naliczonego w przypadku wykorzystywania towarów i usług do czynności wykonywanych zarówno w zakresie aktywności gospodarczej, w jaki sposób i poza nią?- Jakie są warunki zastosowania preferencyjnej stawki CIT % dla małych podatników dodatkowo podatników rozpoczynających działalność w pierwszym roku podatkowym? Meritum uwzględnia najnowsze zmiany w prawie podatkowym, w tym m.in.: Ordynacja podatkowa: - dotyczące obowiązku przekazywania (bez wezwania organów podatkowych) za pomocą środków komunikacji elektronicznej ewidencji Vat za okresy miesięczne - w formie tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK); przepisy obowiązują uprzednio od lipca r. w stosunku do dużych przedsiębiorców, od stycznia r. - zaczną obowiązywać zarówno wobec małych i średnich przedsiębiorców- przemiany dotyczące wpisu do rejestru zastawów- wprowadzające klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania - pozwala organom podatkowym na pominięcie skutków podatkowych danej czynności podatnika jeżeli - w ocenie organu - została dokonana wyjątkowo w sprawie osiągnięcia korzyści podatkowej- wprowadzenie instytucji opinii zabezpieczającej - zbliżonej charakterem do egzegezy indywidualnych (przedmiotem opinii ma być ocena, innymi słowy planowana rama prawna stanowi unikanie opodatkowania, czego konsekwencją mogłoby być zastosowanie ww. klauzuli); wniosek o opinię podlega opłacie w wysokości: zł VAT: - zmiany w zakresie odwróconego obciążenie (do katalogu towarów objętych mechanizmem włączono m.in. określone towary z kategorii złota i srebra, różnego rodzaju usługi budowlane) - zmiany w załączniku nr do u.p.t.u., i odpowiedzialności solidarnej nabywcy (m.in. dyski HDD również SSD)- zaostrzenie warunków zwolnienia nabywcy z odpowiedzialności solidarnej- wprowadzenie innowacyjnych wymogów, które musi spełniać sprzedawca, by mógł złożyć kaucję gwarancyjną- dotyczące ewidencji VAT - przekazywanej w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) - miesięcznie do dnia miesiąca: drobnostkowy opis procedury, struktury pliku także definicji poszczególnych grup podatników- wprowadzenie tzw. małej klauzuli abuzywnej, czyli przepisów o unikaniu opodatkowania - instytucja nadużycia prawa - zrealizowanie czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług w zakresie transakcji, która pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miała zasadniczo na celu zdobycie korzyści podatkowych, jakich przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy; jeżeli organ podatkowy stwierdzi takie nadużycie, zgodnie z ustawą o VAT, dokonane czynności, wywołują zaledwie takie skutki podatkowe, jakie miałyby miejsce w przypadku odtworzenia sytuacji, jaka istniałaby w braku czynności stanowiących nadużycie prawa- wprowadzające przepisy VAT dotyczące nowych zasad zapłaty podatku w przypadku podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego zyskania wybranych paliw silnikowych (z załącznika nr do u.p.t.u.)- nowe wzory deklaracji VAT- nowe zasady przesyłania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (tu m.in. nowe reguły podpisywania deklaracji - np. sygnatura elektroniczny wzmacniany na unikalnych danych)- zmianę zasad odliczania podatku naliczonego w przypadku wykorzystywania towarów i usług do czynności wykonywanych także w zakresie aktywności gospodarczej, jakim sposobem i pozycja nią- nowe regulacje wynikające ze zmian w unijnym kodeksie celnym (m.in. dot. objęcia towarów procedurą uszlachetniania czynnego- dotyczące odprawy scentralizowanej realizowanej poprzez administracje celne przynajmniej dwóch państw członkowskich - podatnik zobowiązany do obliczenia i wykazania kwoty podatku należnego z tytułu importu w deklaracji importowej- nową definicję podmiotu prowadzącego skład podatkowy- nową definicję zarejestrowanego odbiorcy- peryfraza projektowanego ograniczenia możliwości kwartalnego rozliczania VAT PIT: - uzupełniające zestaw danych zysków (przychodów), jakie uznaje się za dochody (przychody) osiągnięte na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej- przeszkoda - na rzecz podatników prowadzących działalność gospodarczą - dokonywania płatności z pominięciem rachunku płatniczego- kompleksowe ujęcie zasad przekazywania informacji o wypłatach odsetek CIT: - wprowadzenie preferencyjnej stawki CIT - stawkę obniżono z % do % - na rzecz małych podatników również podatników rozpoczynających działalność w pierwszym roku podatkowym; warunki zastosowania stawki %- doprecyzowanie katalogu przypadków, w jakich zysk podatnika podlegającego ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu uznaje się za uzyskany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej- przemiany w obszarze dokumentacji cen transferowych, które będą obowiązywały poczynając od r.- dokonywanie płatności przelewem (bezgotówkowych) a koszty uzyskania przychodów, szczególnie kwestie złączone z kompensatą;- modyfikację warunków zwolnienia z podatku u źródła odsetki i opłaty licencyjnych- proponowane przemiany na r. dotyczące ulgi na działalność badawczo-rozwojową- ustalenie nowych zasad rozliczania transakcji wymiany udziałów;- przełomowe orzeczenia trybunałów administracyjnych także interpretacje organów podatkowych z r. dotyczące kwestii powiązanych z podatkiem dochodowym od osób prawnych- doprecyzowanie katalogu zysków uznawanych za uzyskane poprzez nierezydentów na terytorium Polski; rozszerzenie katalogu objęło szczególnie dochody z papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego na polskim rynku regulowanym Postępowanie podatkowe: - reguły dotyczące udzielania pełnomocnictwa ogólnego i sposobu jego zgłaszania- rozszerzenie katalogu podmiotów, jakie mogą dopiąć celu doręczenia także doręczenie elektroniczne- zobowiązanie podatników do przekazywania danych z ksiąg podatkowych na żądanie organu podatkowego w formie JPK (Jednolitego Pliku Kontrolnego)- przełomowe orzeczenia sądów administracyjnych także interpretacje organów podatkowych z roku dotyczące kwestii połączonych z postępowaniem podatkowym- inne przemiany (dotyczące m.in. wezwania przez organ podatkowy, przebiegu postępowania dowodowego, wykonania decyzji) Istotnymi walorami lekturze są: - układ treści umożliwiający szybkie rozpoznanie informacji poprzez proporcja na niewielkie, zwięzłe fragmenty (pogłębiony podział tekstu),- rozbudowany system wewnętrznych odesłań w tekstach, umożliwiający w wyprostowany i szybki sposób odszukanie interesującego zagadnienia, jakie pojawiło się już w innym miejscu publikacji; na skutek takim zabiegom unika się zbędnych powtórzeń i rozpraszających dygresji,- zamieszczane na marginesach numery boczne, które wskazują na ważne termin wraz z jego objaśnieniem,- wyraźnie wyodrębnione w tekście przykłady pokazujące sposób stosowania omawianych przepisów prawnych w praktyce,- wyraźne wyodrębnienie ważnych kwestii poprzez oznaczenie ich ramką i hasłem WAŻNE!,- zarysy i tabele pozwalające na usystematyzowanie przedstawionych informacji,- zamieszczane wzory pism i dokumentów z możliwością ich praktycznego wykorzystania, określeniem sposobu ich poprawnego wypełnienia itp.,- czytelne podsumowanie tematu w ogonie większej jednostki tekstu poprzez prośba zastosowanej podstawy prawnej, reprezentatywnego stanowiska praktyki dodatkowo wykazu najistotniejszych pozycji literatury przedmiotu,- dokumentny indeks rzeczowy z odniesieniami do numerów na marginesach tekstu,- przyjazna na rzecz czytelnika szata graficzna, zakładki, a również wysoka próba użytych materiałów.