finanse publiczne biblioteka

Wzory pism PODATKI Czynny żal Korekta zeznania dodatkowo wniosek o stwierdzenie i zwrot nadpłaty podatku Odwołanie od decyzji organu podatkowego Pismo zawiadamiające Naczelnika Urzędu Skarbowego o prowadzeniu księgi rachunkowej Protokół likwidacji zaległej należności Protokół w sprawie uznania wierzytelności za nieściągalną Wniosek o rozłożenie na raty płatności podatku Wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia skargi Wniosek o zwolnienie płatnika z poboru podatku Wniosek o zwrot kwoty podatku naliczonego Wniosek o zwrot opłaty skarbowej Wyjaśnienie w sprawie wykazania w deklaracji usług wykonanych przed wybraniem zwolnienia podmiotowego z VAT Zgłoszenie osoby upoważnionej do reprezentowania podatnika w trakcie kontroli podatkowej Oświadczenie w sprawie uzgodnienia ewidencji Oświadczenie wstępne Wyjaśnienia przyczyn powstania różnic inwentaryzacyjnych Sprawozdanie opisowe Zespołu spisowego z przebiegu spisu z natury Protokół inwentaryzacji kasy Potwierdzenie salda opłaty z kontrahentem Protokół likwidacji środków trwałych Protokół weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych Protokół z inwentaryzacji aktywów dokonanej w drodze potwierdzenia sald dodatkowo weryfikacji Protokół z rozliczenia wyników inwentaryzacji Protokół z inwentaryzacji przeprowadzonej w drodze uzgodnienia sald Oświadczenie o przyjęciu lokalu do ewidencji środków trwałych Oświadczenie o wyborze sposobu opodatkowania na zasadach określonych w art. c ustawy o PIT Wniosek o potwierdzenie zarejestrowania jako podatnika Vat czynnego